in 't Wasdom

antiquariaat Cornelissen & De Jong – Zwolle

Privacybeleid

Voor het antiquariaat t’ Wasdom is het zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens van Afnemer en het beschermen van de vertrouwelijkheid daarvan van essentieel belang. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe antiquariaat t’ Wasdom  deze gegevens beveiligt en op welke wijze en voor welke doeleinden persoonsgegevens van Afnemer worden verwerkt. Het privacybeleid is van toepassing op alle Afnemers van antiquariaat ’t Wasdom  en op de bezoekers van de website waarvan antiquariaat ’t Wasdom houder is: https://cornelissenendejong.nl/

Definities

Antiquariaat ’t Wasdom: onderneming ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 76955508 en vestigingsnummer 000044687273 en kantoorhoudende te Zwolle aan de Assendorperdijk 2;

Afnemer of Gebruiker: gebruiker, bezoeker en/of consument van de website, dan wel consument die diensten en/of producten van antiquariaat t’ Wasdom afneemt;

Persoonsgegevens: gegevens van bezoekers die herleidbaar zijn tot personen

Beschrijving gegevens

De persoonsgegevens die door antiquariaat t’ Wasdom voor onderstaande doeleinden kunnen worden verzameld zijn:

  • Naam, adres, telefoonnummer, functie, bedrijf en de accountgegevens met behulp waarvan deze toegang verkrijgt tot de website van antiquariaat ’t Wasdom en het e-mailadres van de gebruiker;
  • Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over de door gebruiker uitgevoerde zoek- en raadpleegacties;
  • Bezoekersstatistieken door middel van Google Analytics, plugins van WordPress (Jetpack) en Hotjar. 

Doeleinden gebruik gegevens

  • Optimalisering applicatie met het oog op betere resultaten

Antiquariaat ’t Wasdom verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om de dienstverlening aan Afnemer en gebruikers te optimaliseren en, waar mogelijk, te verbeteren. Zo kan met persoonsgegevens een gebruikersprofiel worden opgebouwd met het doel de kwaliteit van zoekresultaten binnen de website te verbeteren

  • Check op rechten

Alleen gebruikers die daartoe gerechtigd zijn op grond van een met Afnemer gesloten overeenkomst hebben toegang tot in- en verkoopmodule van antiquariaat ’t Wasdom. Om vast te kunnen stellen of een gebruiker beschikt over deze rechten, dient het antiquariaat ’t Wasdom te beschikken over de genoemde persoonsgegevens en gegevens van deze gebruiker en dienen gebruikers  zich aan te melden door middel van hun gebruikersnaam en wachtwoord alvorens ze van de applicatie gebruik kunnen maken.

  • Toezending informatie van BOLAS

Naast de genoemde toegangs- en gebruiks/licentiecontrole, worden de door gebruiker  verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van informatie gerelateerd aan het efficiënt gebruik van de website van antiquariaat ’t Wasdom, het verlenen van ondersteuning bij het gebruik en voor facturering. Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over het gebruik, worden door ’t Wasdom in een beschermde omgeving bewaard en worden op verzoek of periodiek aan de bevoegde vertegenwoordiger van een Afnemer ter beschikking gesteld. Buiten de hierboven expliciet genoemde gevallen, zullen verzamelde gegevens niet aan derden worden verstrekt en niet worden gebruikt buiten het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst of een hiervoor verkregen toestemming.

  • Intern onderzoek en verbetering website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de website van antiquariaat t’ Wasdom bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard.

Cookies

Antiquariaat ’t Wasdom maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn gegevensbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Door middel van een cookie kunnen gegevens die een bezoeker invult, waaronder eventueel zijn gebruikersnaam en wachtwoord en bepaalde keuzes die hij maakt, worden opgeslagen zodat de werking van de website op die bezoeker kan worden afgestemd en deze gegevens een volgende keer niet opnieuw behoeven te worden ingevoerd. Voor zover de gegevens in een cookie kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon, is sprake van persoonsgegevens.

Cookies afkomstig van de website kunnen geen schade toebrengen aan een computer. De meeste webbrowserprogramma’s kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd. In dat geval kan echter geen gebruik worden gemaakt van sommige diensten. Wanneer cookies worden verwijderd na een bepaalde raadpleegsessie, zullen de in deze cookies bewaarde gegevens verloren gaan. Deze gegevens dienen dan bij een volgend gebruik van de website opnieuw te worden ingevuld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen te allen tijde inzage vragen van de persoonsgegevens die over hen bij antiquariaat ’t Wasdom bekend zijn.

Bepaalde gegevens, zoals het e-mailadres en het wachtwoord voor toegang tot de website, kunnen door een gebruiker worden ingezien en gewijzigd via de daartoe bestemde functionaliteit op de website. Bezoekers kunnen het antiquariaat t’ Wasdom daarnaast schriftelijk verzoeken om andere persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te wijzigen of verwijderen.

Beveiliging van gegevens

Het antiquariaat ’t Wasdom heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om alle aan haar toevertrouwde gegevens, waaronder persoonsgegevens van gebruikers, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wachtwoorden van gebruikers worden uitsluitend in versleutelde vorm opgeslagen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers waarop dit privacybeleid betrekking heeft worden door ons bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen haar en de Afnemer. Na afloop van deze periode worden deze gegevens vernietigd, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.

Wijziging van dit privacybeleid

Het antiquariaat behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. De meest recente versie is steeds beschikbaar via de link ‘Privacy Policy’ binnen websites van BOLAS.

Deze versie is voor het laatst herzien op 7 februari 2020

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com